Ruth Tringham, Mirjana Stevanovic, Kari Jones, Lori Hager, Basak Boz